Užitečné odkazy

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

https://ec.europa.eu/commission/index_cs

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_cs

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_cs

 


Evropská rada  – tvořena  nejvyššími představiteli členských států, kteří na pravidelných zasedáních určují směřování politiky Evropské unie a dávají podněty k jejímu rozvoji.

Rada EU – zastupuje členské státy. Ministři vlád členských zemí se společně usnášejí na konkrétních politických krocích v oblastech působnosti svých resortů. Mimo pravidelné schůzky ministrů a jejich náměstků Radě napomáhá na pracovní úrovni Výbor stálých zástupců (COREPER)

Evropská komise – instituce podporující obecný zájem Evropské unie. Má mnoho funkcí – zejména navrhuje právní akty, pod kontrolou Soudního dvora dohlíží na uplatňování práva Unie, plní rozpočet a řídí programy Unie.

Evropský parlament – zastupuje občany Evropské unie. Od roku 1979 jsou europoslanci voleni v přímých volbách. Společně s Radou EU je legislativní institucí, která se podílí na schvalování právních aktů, které se dále realizují v členských státech EU. Rovněž vykonává rozpočtové a kontrolní funkce.

Soudní dvůr Evropské unie – Zajišťuje výklad a aplikaci evropského práva v členských státech EU a rozhoduje ve vymezených případech o žalobách a otázkách aplikace a interpretace evropského práva. Od roku 1989 je k Evropskému soudnímu dvoru připojen Tribunál, jehož primárním cílem vzniku bylo zmírnit přetížení Soudního dvora převzetím části jeho agendy, zejména co se týče individuálních podnětů. Smlouva rovněž umožňuje zřizovat specializované soudy – v roce 2005  vznikl Soud pro veřejnou službu EU, který se zaměřuje na řešení sporů mezi Institucemi EU a jejich zaměstnanci.

Evropská centrální banka – tvoří spolu s národními centrálními bankami tzv. Evropský systém centrálních bank, který má za úkol udržovat cenovou stabilitu a podporuje hospodářské politiky v Unii. Evropská centrální banka spolu s centrálními bankami zemí, jejichž společnou měnou je euro, řídí měnovou politiku Unie.

Účetní dvůr – kontroluje účetnictví EU.

Poradní orgány

Hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem, vyjadřuje názory zaměstnanců, zaměstnavatelů a organizované občanské společnosti na hospodářské a sociální aspekty.

Výbor regionů vyjadřuje stanoviska regionálních a místních orgánů.

Jiné specializované orgány

Evropská investiční banka – má přispívat k rozvoji vnitřního trhu Unie. Pomáhá dosahovat cílů EU financováním investičních projektů. EIB je majoritním akcionářem Evropského investičního fondu, který pomáhá malým podnikům.

Evropský ombudsman – řeší stížnosti občanů na instituce nebo orgány EU.

Evropský inspektor ochrany údajů – dohlíží, aby instituce a orgány EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů. 

Interinstitucionální orgány

Úřad pro publikace – působí jako „vydavatelství“ institucí EU. Vydává a distribuuje všechny úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.

Evropský úřad pro výběr personálu připravuje a administruje výběrová řízení pro výběr pracovníků pro všechny orgány EU.

Evropská správní škola zajišťuje zaměstnancům EU vzdělávání v některých konkrétních oblastech.

Skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT) pomáhá s řízením rizik ohrožujících počítačové systémy orgánů EU. Skupina CERT byla založena 1. června 2011, plně by měla začít fungovat v roce 2012. 

Decentralizované orgány a agentury

Na podporu členských států EU a jejich občanů byla zřízena celá řada specializovaných a decentralizovaných agentur. Tyto agentury reagují na potřebu geografické diverzifikace a na potřebu vypořádat se s novými úkoly právního, technického nebo vědeckého charakteru. Dělí se na:

Regulační orgány a agentury

Agentury pro jednotlivé oblasti politik

Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky

Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech

Agentury a orgány EURATOM

Výkonné agentury

Orgány finančního dohledu

Evropský inovační institut