8. Tradiční hodnoty

Evropská unie téměř neomylně potírá a likviduje tradiční evropské hodnoty. Evropa byla tradičně vždy postavena na pluralitě a férové konkurenci jednotlivých států, nikoli na unifikaci. Evropa a její bezpečnost byla tradičně postavena na jedné z největších vymožeností mezinárodních vztahů – na důsledném respektu k suverenitě každého státu. Suverenita je jedním z největších ‚vynálezů‘ evropské civilizace. Války nezačínaly kvůli přehnanému respektu k suverenitě, ale naopak v důsledku zpochybňování suverenity. Desítky let trvající zpochybňování principu suverenity evropskými politiky vede nakonec k tak zásadní neúctě vůči svrchovanosti, že je možné odebrat vojenskou silou část území Srbsku či Ukrajině.

Příroda a celý vesmír usilují o co nejpestřejší individualizaci každého stvoření a každého přírodního útvaru. Žádná dvě stébla trávy nejsou identická, žádné dvě myši nejsou identické, natožpak dva lidé. Je fascinující potkat člověka, který je samorostem, který je atypický, který má jiné pořadí hodnot a priorit. Samotná existence takových lidí nám klade otázku, zda nemáme uvažovat o alternativě k vlastním prioritám, o alternativě k vlastnímu způsobu života.

Z jakého důvodu mají být občané evropských států unifikováni? Z jakého důvodu mají být stejní? V kritických situacích se ukazuje, že různorodost může znamenat nalezení nečekaného východiska. Unifikace ničí přirozenou flexibilitu a kreativitu, ničí i schopnost přežít v případě nepříznivých okolností. A ještě k tomu ti, kdo se nás snaží násilně unifikovat, po nás zároveň požadují, abychom vítali přistěhovalce, kteří jsou tak zásadně odlišní – tj. neunifikovaní.

Carl Gustav Jung při zkoumání hlubin lidské psychiky popsal národní archetypy jako pravěké bestie, které líně pospávají v klidných dobách, ale když jsou probuzeny, dokáží rozmetat vše kolem sebe. Jung takto vysvětloval, jak je možné, že univerzitní humanisticky vzdělaný mírumilovný profesor vyrazí do ulic, aby likvidoval Židy, že se přidá k jednání, se kterým by za normálních okolností sám hluboce nesouhlasil. Jung takto vysvětloval vznik světové války.

Stát založený na demokratickém konsensu je pravděpodobně jednou z možností, jak udržet Jungovy bestie ve stavu spánku. Nemáme s nimi příliš mnoho zkušeností, asi je na místě opatrnost. Pojem státnost a svrchovanost se utvářel ve vztahu k národní identitě po staletí a někdy dost obtížně a bolestně. Ovšem soustavné zpochybňování státnosti, suverenity, vlastenectví a patriotismu ze strany Evropské unie může být poněkud riskantním počínáním z pohledu pravěkých bestií, které disponují silami schopnými přeorat celé kontinenty. Mohou se probudit.